شرایط عضویت

تنها شرط عضویت در فروشگاه داشتن حداقل 18 سال تمام میباشد.